A MOŻE TANIEC?

Sporty zimowe wymagają odpowiedniego ubrania, które zapo­biegałoby przeziębieniom (nie tylko narządu oddechowego, ale i rod­nego u kobiet) oraz odmrożeniom. Łyżwiarstwo i narciarstwo zwięk­szają pracę mięśni brzucha, zapobiegając nadmiernej otyłości w tych miejscach, jak również nawykowemu zaparciu. Kobiety mogą więc uprawiać większość sportów, jednak z zachowa­niem wyżej podanych środków ostrożności, co będzie korzystne za­równo dla zachowania pięknej sylwetki, jak ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Również współczesny taniec rozwija znakomicie harmonię ruchów poczucie rytmu oraz wpływa korzystnie na sylwetkę pod warunkiem, że odbywa się na powietrzu lub w dobrze przewietrzonym lokalu.Taniec w dusznym, ciasnym pomieszczeniu, petnym dymu papieroso­wego i zapachu spoconych ciaf, szybko wywołuje zmęczenie, osłabie­nie i złe samopoczucie, a nawet ból głowy. Najzdrowsze są dancingi w ogródkach letnich na otwartym powietrzu, gdzie taniec jest jedną z odmian kultury fizycznej i łączy przyjemność z pożytkiem.

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

Również wioślarstwo jest odpowiednim sportem dla kobiet, ale bar­dziej męczącym i rozwijającym szczególnie mięśnie pasa barkowego. Żeglarstwo, trudniej dostępne niż pływanie, jest pięknym sportem ćwiczącym nie tylko mięśnie, ale i charakter.Kolarstwo natomiast nie jest sportem odpowiednim dla kobiet; zbyt forsownie uprawiane może sprzyjać powstawaniu żylaków, a pozycja podczas jazdy na rowerze może powodować wadę sylwetki, zwaną popularnie „plecami kolarskimi”.Jazda konna, choć trudno dostępna, jest sportem zdrowym, ale nie zawsze bezpiecznym.Szermierka wpływa korzystnie na sylwetkę.Lekka atletyka, która przysporzyła naszemu krajowi wielu międzyna­rodowych sukcesów, jest również wskazana, jedynie biegi długo­dystansowe i skoki są zbyt forsowne dla ogółu kobiet.Tenis i siatkówka są zdrowymi sportami dla kobiet, jednak tenis rozwija mięśnie tylko jednej połowy ciała. Jeżeli chodzi o sporty zimowe, to zarówno łyżwiarstwo, jak i narciar­stwo i saneczkowanie są polecane dla kobiet. W czasie ich uprawia­nia zwiększa się wentylacja płuc i utlenianie krwi. Narciarstwo jest najtrudniejszym z trzech zimowych sportów i wymaga najlepszej kon­dycji.

DOBRY STAN ZDROWIA

Nie tylko dobry ogólny stan zdrowia jest konieczny do uprawiania sportu. Należy go uprawiać w miarę, nie przeforsowując się, odpoczy­wać po ćwiczeniach i odpowiednio pielęgnować skórę, chroniąc ją przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych, jak mróz, śnieg, wiatr i słońce. Nawet skóra młodych osób nie chroniona specjalnymi kremami pierzchnie, złuszcza się i wysusza, co po pew­nym czasie doprowadza do przedwczesnego powstawania zmarszczek. Również niewskazane jest uprawianie sportów w czasie pierwszych 3 dni miesiqczki.Ze sportów letnich najodpowiedniejsze dla kobiet jest pływanie. Można je uprawiać w dużych miastach również w zimie — w base­nach krytych. Rozwija ono harmonijnie mięśnie całego ciała, szczegolnie pasa barkowego, biodrowego, mięśnie brzucha i kończyn za­równo górnych, jak i dolnych. Zapobiega to zwiotczeniu i obwisłości piersi, a także otyłości szczególnie w okolicy brzucha i bioder. Pod­czas pływania zimna woda wywiera korzystny wpływ na skórę, wzma­gając jej napięcie i jędrność.

SPORT

Niedostateczna ilość tlenu może doprowadzić nawet do zaburzeń trawienia, gdyż utrudniony jest również proces spalania. Dorosły człowiek może wytrzymać bez jedzenia więcej niż 20 dni, bez dopływu tlenu ginie już po 5 min. Kobiety nie umiejące prawid­łowo oddychać, są narażone na zaburzenia w krqżeniu, żylaki, owrzodzenia podudzi, bezsenność i nerwice. Na zapobieganie i zwalczanie wad sylwetki, jak również na układ nerwowy i przedłużenie młodości może — poza masażem i gimnastyką— wpływać korzystnie również sport. Dla osób pracujqcych umysłowo sport jest doskonałq formą wypoczynku, o czym była już mowa. Sport wpływa dodatnio na kondycję i samopoczucie, oczy­wiście jeżeli uprawia go osoba absolutnie zdrowa. Ruch na otwartym powietrzu przyśpiesza przemianę materii, wzmacnia serce i płuca, Praca przy uprawianiu ogródka może być także traktowana jako sport i jest bardzo zdrowa.

SPACERY DLA ZDROWIA

Należy pamiętać, że sprawność nosa, tchawicy i krtani, jak również stan oskrzeli i płuc mają duże znaczenie dla skóry, która także bierze czynny udział w oddychapiu całego organizmu. Prawidłowa czynność skóry zależy od dowozu do niej tlenu przez krwinki czerwone. Przy niedostatecznej ilości tlenu w naczyniach skóry staje się ona bledsza, mniej sprężysta i mniej odporna na działanie szkodliwych czynników świata zewnętrznego.Jeżeli nie ma możliwości codziennego spaceru, należy przy otwartych oknach wykonać co najmniej 2 razy dziennie kilkanaście głębokich oddechów. Podczas wdechu powinno dojść do maksymalnego po­większenia kiatki piersiowej i brzucha, podczas wydechu — do jak najdokładniejszego opróżnienia płuc. Głębokie oddychanie jest jednq z tajemnic młodości. Nieprawidłowe oddychanie w młodym wieku prowadzi zwykle do zaburzeń przemiany materii w wieku średnim starszym.

MIEJSCE NA GIMNASTYKĘ

Gimnastykę najlepiej wykonywać na powietrzu na trawie; w domu podczas gimnastyki okna powinny być szeroko otwarte, gdyż gimna­styka łączyć się musi z oddychaniem.Od oddychania zależy kondycja i sprawność organizmu, a niestety nie wszyscy potrafią prawidłowo oddychać. Przy nieprawidłowym od­dychaniu płuca i serce — pozbawione dostatecznej ilości tlenu — szybciej się zużywają. Naukę oddychania należy rozpocząć już w szko­le. W starożytnym Rzymie żołnierze przed bitwą mówili: „zrób głęboki wdech, a zwyciężysz”. Niestety wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ogromną różnicę sprawia płucom otrzymanie 200 cm3 tlenu przy płytkim oddechu, zamiast 2000 cm5 – przy głębokim. Przecież tlen jest takim samym pożywieniem dla płuc, jak tłuszcze, węglowodany białko dla innych komórek. Ludzie pracujący na otwartym powietrzu sq znacznie dłużej czynni i zdrowi niż ci, którzy pracują i przeby­wają całe życie w pomieszczeniach zamkniętych i często wypełnio­nych dymem papierosowym.

ĆWICZENIA BRZUCHA I NÓG

Ćwiczenia mięśni brzucha: położyć się na plecach, wyciągając jedno­cześnie ręce za głowę i kładąc je również na podłodze. Siadać nie- podnosząc stóp. Po pewnym czasie położyć się i znów usiąść, powta­rzając to ćwiczenie kilka razy. Inne ćwiczenie mięśni brzucha polega na tym, że leżąc na plecach podnosi się do góry nogi wyprostowane w kolanach.Ćwiczenia nóg: położyć się na plecach, trzymając ręce wyciągnięte wzdłuż tułowia. Nogi skurczyć, aby przylegały jak najbliżej do tuło­wia, wyprostować je i opuścić w dół, znowu skurczyć i znowu opuścić;, ćwiczenie to należy powtórzyć kilka razy.Skakanie przez skakankę i kręcenie się w kółku Hola-hoop – to również ćwiczenia gimnastyczne, które wyrabiają zręczność całego ciała.Istnieje także specjalna gimnastyka korygująca wady sylwetki, którą wykonuje się początkowo w zakładach leczniczych pod okiem instruk­tora, a następnie samemu w domu.Przy wadach sylwetki korzystnie działa pływanie stylem klasycznym na piersiach oraz na plecach.

KILKA PROSTYCH ĆWICZEŃ

Oto kilka najprostszych ćwiczeń dla pań, które chcą mieć ładną figurę.Gimnastyka szyi (której dobre umięśnienie i ruchomość ma ogromny wpływ na wyglqd sylwetki): należy usiqść na dywaniku mając zupełnie wyprostowane plecy, objqć rękami podkurczone kolana i wykonywać skłony głowy w tył i w przód oraz zataczać głowq kręgi w prawo i lewo. Drugie ćwiczenie wykonuje się leżqc na brzuchu: należy spleść palce na karku i unosić kilka razy głowę ku górze.Ćwiczenia przy skrzywieniach kręgosłupa (można tu także wykonywać poprzednio opisane ćwiczenia szyi): klęknqć na obu złqczonych ko­lanach i przy wyprostowanym kręgosłupie unosić do góry obie wy­prostowane ręce. Opadać wolno w tył (wprawiajqc w ruch stawy bio­drowe i kolanowe) i siadać na piętach. Gdy piersi dotknq kolan, rozluźnić mięśnie kręgosłupa, opuszczajqc jednocześnie luźno głowę.

GIMNASTYKA

Następne miejsce po masażu w zwalczaniu otyłości i innych wad sylwetki, jak również w zapobieganiu tym wadom, zajmuje gimna­styka. Ćwiczenia gimnastyczne dla pań powinny być układane pod kątem budowy anatomicznej i fizjologii kobiet. A więc należy przy układaniu ćwiczeń zwracać tu szczególną uwagę na mięśnie brzucha, mięśnie piersiowe i mięśnie kończyn dolnych (ud, stopy i kostki).Nie wydaje się słuszny pogląd, że gimnastykować się mogą jedynie ludzie silni i zdrowi. Nawet ciężko chorzy ludzie oraz kobiety w ostat­nich tygodniach ciąży mogą wykonywać szereg ruchów gimnastycz­nych. Niestety gimnastyka – w przeciwieństwie do masażu – wymaga siły charakteru i pracowitości. Ludzie leniwi i ociężali zawsze znajdą’ jakieś „przeciwwskazania” do gimnastyki. Gimnastyka może być częściowa, jeżeli bierze w niej udział tylko pewna grupa mięśni, i ogólna, gdy biorą udział wszystkie mięśnie. Gimnastyka częściowa wiąże się często ze sportem (przy wioślarstwie np. gimnastykuje się grupa mięśni obręczy barkowej i biodrowej).

PODOBNY SPOSÓB MASAŻU

W podobny sposób można również masować sobie brzuch, co ma na celu nie tylko zmniejszenie podściótki tłuszczowej i nadanie jędrności zwiotczałym mięśniom (szczególnie u kobiet po porodzie), ale także zwalczanie nawykowego zaparcia. Masaż brzucha rozpo­czyna się od głaskania ruchem kolistym od dołu ze strony prawe} w kierunku ku górze, potem poniżej pasa – poprzecznie od strony prawej ku lewej i w końcu w dół, od strony lewej w prawą. Bardzo istotne jest zachowanie wyżej wskazanego kierunku, identycznego z przebiegiem jelita grubego. Następnie wykonuje się ugniatanie, a potem opisany wyżej ruch wstrząsający. Jak każdy masaż, i tea kończy się głaskaniem.Masaż ręki wykonuje się w taki sam sposób jak nogi, rozpoczynając go od palców (mając do dyspozycji niestety tylko jedną rękę). Do automasażu pleców lub pośladków, można użyć specjalnego apa­ratu, tzw. Punktrollera. Aparat ten jest zbudowany z drewnianego wałka, zaopatrzonego w 2 rączki i pokrytego w środkowej części gu­mowymi pierścieniami powycinanymi w różnego kształtu ząbki. Punkt- roller służy właściwie do wykonywania ruchu ugniatania i najlepiej nadaje się do masowania ud i podudzi.